Privacybeleid

LesSix bvba vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door LesSix bvba, met hoofdzetel te Ooigemstraat 6, B-8710 Wielsbeke.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen We hebben het over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als deelnemer aan onze events, een andere betrokkene of een persoon bij een organisatie die met ons in contact staat.

1.1 VOORAF

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen. We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website: https://www.le-grand-tour.be.

1.2 WIE ZIJN WE?

LesSix is actief in België en gelegen in de Ooigemstraat 6, B-8710 Wielsbeke en is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3 HOE KAN U ONS BEREIKEN?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:Het adres Ooigemstraat 6, B-8710 WielsbekeVia mail op het e-mailadres info@le-grand-tour.be

2. JOUW RECHT OP PRIVACY

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer LesSix jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.

HET RECHT OP TOEGANG:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

HET RECHT OP VERBETERING:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

HET RECHT OP VERWIJDERING EN BEPERKING:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

HET RECHT VAN BEZWAAR:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN:

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke LevenssfeerDrukpersstraat 351000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
E-mail commission@privacycommission.be
Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@le-grand-tour.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

3. WAAROM WILLEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

3.1 LESSIX MOET WETTELIJKE VERPLICHTINGEN NALEVEN

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:fiscaal en handelsrechtje identiteit verifiëren tijdens onze events.

de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2 LESSIX MOET ZIJN CONTRACT MET JOU KUNNEN UITVOEREN

De organisaties van de events vraagt specifieke controles op de geldigheid van de ingeschreven voertuigen en de piloten. Daarnaast zijn wij verplicht om de persoonsgegevens te verwerken om de kwaliteit van de rally’s te garanderen. Zonder deze specifieke contractuele verplichtingen is LesSix niet in staat om de events te organiseren. In dit verband verwijzen we eveneens naar de Algemene Voorwaarden en Reglement van LesSix.

3.3 LESSIX HEEFT JOUW TOESTEMMING OM MET JOU TE COMMUNICEREN

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van LesSix. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

LesSix heeft jou toestemming bekomen om met jou te communiceren via onze elektronische nieuwsbrieven. Dit akkoord heeft u gegeven door op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet langer wensen te ontvangen dan kan je jouw toestemming altijd intrekken.

3.4 LESSIX MOET ALS BEDRIJF KUNNEN FUNCTIONEREN

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van LesSix. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Een vlotte organisatie van de persaccreditaties valt onder ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Hieronder valt onder andere het versturen van de uitnodigingen naar de journalisten (zowel elektronisch als per post), telefonische contacten onderhouden, toegangscontrole op de persconferentie en de verschillende events.

3.5 LESSIX VERKOOPT JOUW PERSOONSGEGEVENS NIET

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE VAN JOU EN WAAROM?

We verwerken jouw persoonsgegevens die je graag met ons deelt onder andere door jouw vragen die je stelt via ons contactformulier op de website, jouw inschrijving op onze nieuwsbrief, het overhandigen van jouw business kaartje, events, contacten met onze vertegenwoordigers op andere ogenblikken.

4.1 VAN ONZE PILOTEN EN COPILOTEN

Om jou te identificeren, verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, bankrekeningnummerOm de mogelijkheid te hebben de nodige controles uit te voeren of het voertuig en/of de (co)- piloot aan de events mogen deelnemen, de kwaliteit van de rally te bewaken : Federatie Rally Pass, Nummer Rally Pass, Auto Federatie Identificatiefiche, Autonummer Identificatiefiche, Auto Chassisnummer, Auto nummerplaat.

Om jou te contacteren gebruiken we telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres

4.2 VAN ONZE PARTNERS EN SPONSORS

Om jou te identificeren en om mee te communiceren, verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, aanspreking, GSM nummer, taal, e-mailadres,

4.3 VAN DE INDIVIDUELE PERSONEN

Ook individuele personen zijn in de mogelijkheid om onze events te bezoeken. Om jou te identificeren en om mee te communiceren, verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, aanspreking, GSM nummer, taal, e-mailadres,

4.4 VAN DE JOURNALISTEN

We zijn heel tevreden dat de pers met plezier verslag wenst uit te brengen van onze events. Om de organisatie van de persaccreditaties in goede banen te leiden verwerken we de volgende informatie van jou als journalist : aanspreking, naam, voornaam, land, telefoon- en gsm-nummer, e-mailadres en geboortedatum.

4.5 VAN ONZE ZAKELIJKE RELATIES

Onze zakelijke relaties zijn onze klanten, sponsors, partners, prospecten en leveranciers. LesSix verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over onze events, ons aanbod en om zakelijke relaties te onderhouden. Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, functie, BTW nummer en financiële gegevens.

5. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

UW PERSOONSGEGEVENS BINNEN LESSIX BVBA

Binnen LesSix bvba springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.LesSix bvba heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen LesSix bvba worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN LESSIX BVBA

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

  • Onze technische partners

  • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie

  • Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie...

6. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

LesSix bvba heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

8. OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@le-grand-tour.be.